Propozice

Organizátor je oprávněn pochod zrušit případně přesunout na jiný termín z důvodu vyšší moci, nepředvídatelných
konkrétních legislativních opatření nebo např. zhoršující se epidemiologické situace.

Pokud budou vládní opatření vyžadovat kontrolu očkování, tak samozřejmě bude kontrola na startu prováděna!!!

Pokud by vládní opatření neumožnilo fyzické konání pochodu, bude spuštěn pochod jako online varianta. Samozřejmě se budeme snažit o absolvování pochodu klasickým způsobem, ale nyní nelze predikovat jaká bude situace v době pochodu. Jako první variantu v případě omezení bychom zkusili přesunout pochod na jiný termín

 

Přihlášení k pochodu :

1. Podáním přihlášky přes registrační formulář
nejpozději do 30. 7. 2022  za základní cenu 700 Kč
nejpozději do 30. 9. 2022 za cenu 800Kč
varianta bez stravy za cenu 600 Kč
(max. 300 účastníků)

2. Zaplacením příspěvku na organizaci do 5 – ti
dnů od potvrzení registrace.

 Pokud registrace nebude uhrazena do 5-ti dnů od zaslání
podkladů k platbě, tak automaticky je celá registrace zrušena. Již nebude
zaslána výzva k úhradě. 

Provedením registrace k pochodu souhlasím se
zpracováním osobních údajů Pochodnickým spolkem (dle zákona č. 101/2000 Sb.) a
se zpracováním a uveřejněním fotografií, na kterých mohu být zachycen, pro
účely propagace akce pořadatelem pochodu a nařízení Evropského parlamentu a
Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) ve znění
pozdějších předpisů viz. kompletní výpis níže.

Varianta pochodu:

1. Příspěvek na organizaci pochodu 600,- Kč
v ceně je zahrnuto: Pamětní odznak na stuze s ministužkou na
špendlík, dekret k pamětnímu odznaku, strava, button

2. Příspěvek na organizaci pochodu 300 Kč
v ceně je zahrnuto: Diplom o absolvování pochodu, button

Organizační pokyny k pochodu:

Účastník, jenž je osobou starší 18-ti let, se pochodu
účastní na vlastní nebezpečí. Účastníci pochodu mladší 18-ti let se účastní
pochodu pouze v doprovodu starší osoby se svolením jejich zákonného zástupce.

Účastník se může na doporučené trase pohybovat pouze
vlastní silou a to chůzí anebo během.  Všechny činnosti a předměty, které
mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány. Výjimku tvoří turistické hole.

V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za
účelem ošetření, přivolání pomoci apod.)

Účastník si po celou dobu pochodu nese s sebou
organizátorem přidělenou kontrolní kartu s vlastním evidenčním číslem,
kterou je povinen předložit označené osobě na kontrolním stanovišti a po
absolvování pochodu tuto kartu odevzdat v cíli v místě tomu určeném,
zpravidla v místě registrace.

Na trase budou rozmístěna kontrolní stanoviště.
Průchod jimi bude sledován organizátory a potvrzen účastníkům na kontrolní
kartu. Účastník bude seznámen s rozmístěním kontrolních stanovišť. Při příchodu
na kontrolní stanoviště se účastník sám hlásí k osobě označené jako pořadatel a
požaduje potvrzení průchodu kontrolou na kontrolní kartu. V případě, že bude
funkce pořadatele na kontrolním stanovišti přenesena na třetí osobu, bude na to
účastník upozorněn.

Účastník je povinen dodržovat doporučenou trasu.
Odbočení je povoleno pouze za účelem doplnění zásob v blízkosti trasy (obchod,
restaurační zařízení, studánka, …) a to pouze po veřejných komunikacích nebo
turistických trasách.

Účastník je povinen se vybavit bezpečnostními prvky
pro pohyb na pozemní komunikaci za snížených světelných podmínek a to buď
reflexní vestou, nebo viditelným umístěním reflexních prvků na svůj oděv.

Organizátor se zavazuje poskytnout nebo zajistit
účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího
zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat
v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví
účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními
prostředky. 

Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR.
Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon č.
289/1995 Sb. o lesích, zejména dodržování zákazu kouření v lese, způsobování
nadměrného hluku a znečišťování lesa odpadky. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, zejména ustanovení týkajících se chodců. Zákon č.
251/2016 Sb. o některých  přestupcích, zejména § 5, 7 a 8 o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich.
Dojde-li k porušení pravidel jsou účastníci okamžitě vyloučeni z účasti
na pochodu, vyřazeni ze seznamu účastníků pochodu a nedostanou žádnou
kompenzaci ani odměnu.
Organizátor pochodu není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození
věcí účastníka ani jeho zavazadel, včetně jejich obsahu.

 Nárok na ocenění vzniká:

1. Řádnou registrací a zaplacením příspěvku na
organizaci

2. Dodržením pravidel pochodu

3. Projitím trasy pochodu a všemi kontrolními
stanovišti ve stanoveném čase

Pamětní odznak na stuze a dekret k pamětnímu
odznaku bude vydán každému účastníkovi, který splnil podmínky nároku na ocenění
dle zvolené varianty pochodu, po předložení kontrolní karty, okamžitě po
absolvování pochodu. Účastníkovi, který se nezúčastní pochodu, pochod nedokončí
nebo byl z účasti na pochodu vyloučen pořadatelem pro jeho porušení
organizačních pokynů k pochodu, nevzniká nárok na navrácení příspěvku na
organizaci nebo udělení ocenění. Případné navrácení příspěvku nebo jeho části
je možné jen do 10. 4. 2022 –  100 %
příspěvku  a do 31. 4. 2022 –   50% příspěvku, a to pouze po předchozí
dohodě s organizátorem. 

Organizátor je oprávněn pochod zrušit případně přesunout
na jiný termín z důvodu vyšší moci, nepředvídatelných
konkrétních legislativních opatření nebo např. zhoršující
se epidemiologické situace.

 Pokud máte
další otázky, tak se na nás obraťte mailem, nebo telefonicky.

 Souhlas ze zpracováním osobních údajů v rámci seznamu
účastníků pochodu:

Já výše identifikovaný uděluji tímto
souhlas Pochodnickému spolku, se sídlem: Svojsíkova 1090, Žichlínské Předměstí,
563 01 Lanškroun, IČ: 05421101,
který je zapsaný ve veřejném rejstříku spolků pod spisovou značkou: L 10902
vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Správce“), aby
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o
ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou
GDPR) ve znění pozdějších předpisů, zpracovával tyto mé osobní údaje:

jméno a příjmení, titul, hodnost

datum narození a rodné číslo (RČ),

poštovní a elektronická doručovací
adresu,

telefonní kontakt,

číslo účtu a

fotografie účastníků pochodu

IP adresu

Beru na vědomí, že:

1)      Všechny
výše uvedené údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení seznamu účastníků
pochodu, který je podle všeobecných organizačních zásad nutný pro organizaci
pochodu. Seznam účastníků je veden v písemné, tak i v elektronické
podobě, která slouží jako záloha dat. Tento seznam je neveřejný, a je
zpřístupněn pouze členům spolku, a to v sídle spolku nebo v jiném místě,
které určí předseda spolku. Předseda je zároveň odpovědný za jeho ochranu
a bezpečné
uložení a je pověřen ke komunikaci s dozorovým úřadem.

2)      Vybrané
údaje ze seznamů účastníku pochodu jsou dále použity za účelem jejich vzájemné
komunikace, komunikace spolku s jednotlivými účastníky pochodu a splnění
nezbytných
právních povinností, především pro potřeby vedení účetnictví a sestavování
účetních výkazů ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a pro potřeby sestavování všech povinných výkazů, které
jsou důležité pro chod spolku.

3)      Fotografie
účastníků pochodu z akcí Pochodnického spolku jsou pořizovány a
zpracovávány z důvodu propagace turistiky a Pochodnického spolku na jeho
webových a facebookových stránkách.

4)      Správce
údajů nehodlá osobní údaje vedené v seznamu účastníků pochodu dále pracovávat
pro jiný účel, než pro který byly shromážděny (viz bod 1), 2) a 3)).

5)      Údaje
v seznamu účastníků pochodu budou Správcem zpracovány po dobu nutnou
k vedení daňové evidence. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných
právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.

6)      Zpracování
osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

7)      S výše
uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to písemným oznámením výboru spolku.

8)      Podle
zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět (právo na
odvolání souhlasu)

požadovat po vedení spolku informaci,
jaké osobní údaje jsou v rámci seznamu členů spolku o Vás zpracovávány,

požadovat po vedení spolku vysvětlení
ohledně zpracování osobních údajů (účel
a zákonnost zpracování),

vznést námitku proti zpracování či právo
na přenositelnost údajů,

vyžádat si u vedení spolku přístup k těmto
údajům,

požadovat po vedení spolku jejich
aktualizaci či opravu,

požadovat po vedení spolku výmaz těchto
osobních údajů (právo být zapomenut),

v případě pochybností o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se ve věci
ochrany osobních údajů na vedení spolku nebo na dozorový úřad (právo na
vznesení námitky).